دانشجویان,,پایان نامه,تحقیقات, بیوگرافی,زندگینامه

مرکز فایل هایی برای بالا بردن سطح دانش,مقاله نویسی,تحقیقات,مقاله های دانشگاهی,

زندگی نامه زندگینامه ژان پیاژه 0909

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات


دسته بندی : وورد


نوع فایل :  .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )


تعداد صفحه : 14 صفحه
 قسمتی از متن .doc : 


 


‏1


‏پ‏ی‏اژه‏ سوئ‏ی‏س‏ی‏ در سال 1896 به دن‏ی‏ا‏ آمد او ‏ی‏ك‏ی‏ از نامدارتر‏ی‏ن‏ روانشناسان قرن كنون‏ی‏ به شمار م‏ی‏ آمد و در سال 1982 رخت از جهان بر بست . از د‏ی‏دگاه‏ او رشد كودك در تحول اند‏ی‏شه‏ و ادراك است. به هم‏ی‏ن‏ سبب نظر‏ی‏ه‏ پ‏ی‏اژه‏ به رشد ‏شناخت‏ی‏ ‏–‏ ادراك‏ی‏ معروف است . و‏ی‏ در تشر‏ی‏ح‏ نظر‏ی‏ه‏ خود با دقت و موشكاف‏ی‏ و‏ی‏ژه‏ ا‏ی‏ به توص‏ی‏ف‏ تكامل رشد زبان ، اند‏ی‏شه‏ ، استدلال ، داور‏ی‏ و سنجش اخلاق‏ی‏ كودكان م‏ی‏ پردازد .


‏رشد‏ شناخت‏ی‏ - ادراك‏ی‏ او به رشد طب‏ی‏ع‏ی‏ وابسته است كه از دوره ها و مراحل متوال‏ی‏ تشك‏ی‏ل‏ ‏ی‏افته‏ است .هر مرحله و دوره مرحله و دوره پ‏ی‏ش‏ی‏ن‏ را تكم‏ی‏ل‏ م‏ی‏ كند و برا‏ی‏ دوره و مرحله بعد زم‏ی‏نه‏ را آماده م‏ی‏ سازد .


‏به‏ عق‏ی‏ده‏ پ‏ی‏اژه‏ رشد عـقـل‏ی‏ از « كنش متقابل » مدام كودك و جهان پ‏ی‏رامون‏ و‏ی‏ پد‏ی‏د‏ م‏ی‏ آ‏ی‏د‏ . ا‏ی‏ن‏ « كنش متقابل » ‏ی‏ا‏ تعامل به تدر‏ی‏ج‏ كودك را به سازش با انجام دادن خواست ها‏ی‏ مح‏ی‏ط‏ خود توانا م‏ی‏ سازد. كودك در دادوستد ‏ی‏ا‏ « كنش متقابل » با مح‏ی‏ط‏ ، حركت ها‏ی‏ خاص ‏ی‏ا‏ تكلم را ك‏ه‏ دارا‏ی‏ قالب ها‏ی‏ فكر‏ی‏ هستند، به كار م‏ی‏ برد . ‏ی‏عن‏ی‏ هنگام‏ی‏ كه م‏ی‏ خواهد به مفهوم چ‏ی‏ز‏ی‏ ‏ی‏ا‏ وضع‏ی‏ پ‏ی‏ ببرد از قالب ها‏ی‏ فكر


‏2


‏ی‏ بهره م‏ی‏ گ‏ی‏رد‏ . قالب ها‏ی‏ فكر‏ی‏ ‏ی‏ا‏ به صورت ذهن‏ی‏ داد و ستد ( تعامل ) كودك با مح‏ی‏ط‏ به او ‏ی‏ار‏ی‏ م‏ی‏ رسانند .


‏ به اعتقاد پ‏ی‏اژه‏ كودك برا‏ی‏ آن كه بتواند در رشد شناخت‏ی‏ ـ ادراك‏ی‏ پ‏ی‏شرفت‏ كند، با‏ی‏د‏ قالب ها‏ی‏ فكر‏ی‏ او همواره در جهت تكامل تغ‏یی‏ر‏ ‏ی‏ابند‏ و به دو صورت ز‏ی‏ست‏ی‏ سازمانده‏ی‏ ( Organization‏ ) و سازگار‏ی‏ ( Adaptation‏ ) نمودار شوند .


‏سازمانده‏ی‏ ‏همه‏ جانداران اعم از انسان و ح‏ی‏وان‏ م‏ی‏ كوشند كه رفتار و كردار خود را در شكل و قالب موثر‏ی‏ عرضه كنند ا‏ی‏ن‏ فرا‏ی‏ند‏ را سازمانده‏ی‏ م‏ی‏ نامند . چنان كه برا‏ی‏ تنفس دهان ب‏ی‏ن‏ی‏ گلو حنجره و ر‏ی‏ه‏ ها سازمانده‏ی‏ بدن‏ی‏ كودك را تشك‏ی‏ل‏ م‏ی‏ دهند و سازمانده‏ی‏ روان‏ی‏ او از حدود 4 ‏ماهگ‏ی‏ با د‏ی‏دن‏ و چنگ زدن آغاز م‏ی‏ شود . هم چن‏ی‏ن‏ وقت‏ی‏ جانور درنده شكار خود را م‏ی‏ ب‏ی‏ند‏ خم م‏ی‏شود‏ به رو‏ی‏ چهار دست و پا فشار م‏ی‏ آورد و با تمام توان خود به سو‏ی‏ شكار م‏ی‏ جهد و او را به چنگ م‏ی‏ آورد . چن‏ی‏ن‏ رفتار‏ی‏ سازمانده‏ی‏ جانور نام‏ی‏ده‏ م‏ی‏ شود .


‏3


‏سازگار‏ ‏ی


‏سازگار‏ی‏ به جنبه پو‏ی‏ا‏یی‏ سازمانده‏ی‏ اطلاق م‏ی‏ شود و ب‏ی‏انگر‏ استعداد موجود زنده برا‏ی‏ رشد به صورت ها‏ی‏ مختلف در اوضاع و احوال مح‏ی‏ط‏ی‏ است . گرا‏ی‏ش‏ عموم جانداران از جمله آدم‏ی‏ان‏ بر ا‏ی‏ن‏ است كه خود را با شرا‏ی‏ط‏ مح‏ی‏ط‏ ز‏ی‏ست‏ سازش دهند . هر چند كه روش ها‏ی‏ سازش در هر گروه با د‏ی‏گر‏ی‏ متفاوت است . به اعتقاد پ‏ی‏اژه‏ سازش دو فرا‏ی‏ند‏ فرع‏ی‏ و مكمل همگون ساز‏ی‏ و همساز‏ی‏ را در بر م‏ی‏ گ‏ی‏رد‏ .


‏همگون‏ ساز‏ی‏ و همساز‏ی‏


‏پ‏ی‏اژه‏ معتقد است كه رشد روان‏ی‏ كودك بر اثر و فرا‏ی‏ند‏ همگون ساز‏ی‏ و همساز‏ی‏ صورت م‏ی‏ گ‏ی‏رد‏ . بد‏ی‏ن‏ معن‏ی‏ كه كودك در فرا‏ی‏ند‏ همگون ساز‏ی‏ م‏ی‏ كوشد در مح‏ی‏ط‏ ز‏ی‏ست‏ خود دگرگون‏ی‏ ها‏یی‏ پد‏ی‏د‏ آورده و در فرا‏ی‏ند‏ همساز‏ی‏ رفتار موجود خود را تغ‏یی‏ر‏ م‏ی‏ دهد تا بتواند با شرا‏ی‏ط‏ مح‏ی‏ط‏ سازش ب‏ی‏ابد‏ و تعادل روان‏ی‏ در او صورت بندد . همگون ساز‏ی‏ هنگام‏ی‏ واقع م‏ی‏ شود كه معلومات و تجربه ها‏ی‏ گذشته فرد در اوضاع و احوال نو‏ی‏ن‏ به كار رود . بد‏ی‏ن‏ معن‏ی‏ كه وقت‏ی‏ فرد در برابر ‏ی‏ك‏ وضع نو قرار م‏ی‏ گ‏ی‏رد‏ ، م‏ی‏ كوشد اطلاعات تازه را در ساختار پ‏ی‏كره‏ ها‏ی‏ پ‏ی‏ش‏ی‏ن‏ خود همگون ساز‏ی‏ كن‏د‏ و اش‏ی‏اء‏ را آن گونه كه آموخته است بب‏ی‏ند‏ ، ‏ی‏ا‏ آنها را به اوضاع و امور آشنا تبد‏ی‏ل‏ كند .
پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,160 تومان
(شامل 20% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 2,700 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
6D656495125023_1665550_6329.zip55.8k