دانشجویان,,پایان نامه,تحقیقات, بیوگرافی,زندگینامه

مرکز فایل هایی برای بالا بردن سطح دانش,مقاله نویسی,تحقیقات,مقاله های دانشگاهی,

زندگی نامه حضرت جعفر 0543

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات


دسته بندی : وورد


نوع فایل :  .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )


تعداد صفحه : 16 صفحه
 قسمتی از متن .doc : 


 


‏2


‏فصل اول


‏در بیان نسب واسم وکنیت ولقب وتاریخ ولادت کثیرالسعادت آن حضرت است.


‏اسم آن حضرت جعفر بود وکنیت اوابوعبدالله والقاب آن حضرت:صابروطاهر وصادق بود‏،‏ ‏ومشهورترین القاب آن جناب صادق است.ابن بابویه وقطب راوندی ر وایت ‏


‏کرده اند که ازحضرت امام زین العابدین (ع) پرسیدندکه:بعدازاوامام که خواهد بود؟گفت جعفرکه نام اونزداهل آسمان صادق است گفتند:چرا به خصوص اوراصادق می نامند وحال که همه شما صادق وراستگوئید فرمود که:خبرداد‏ مرا پدرم ازپدرش ازرسول خدا(ص) که آن حضرت فرمود که:چو‏ن‏ متولد شود فرزند من جعفربن محمدبن علی بن الحسین (ع) اوراصادق نامید زیراکه پنجم از اهل فرزندان اوجعفر نام خواهد داشت ودعوی امامت خواهد کرد به دروغ از روی ا‏ف‏ترا برخداونزد خدا جعفرکذاب افترا کننده برخداست‏ ،‏پس حضرت امام زین العابدین (ع)گریست وفرمود که:گویا می بینم جعفر کذاب‏ را که برانگیخته است خلیفه جور زمان خود رابر تفتیش وتفح‏ّ‏ص امام پنهان یعنی: حضرت صاحب الزمان علیه صلوات الله الرحمن.


‏گویند که:آن حضرت میانه بالاو افروخته رووسفید بدن وکشیده بینی وموهای اوسیاه ومجع‏ّ‏د بود‏،‏وبرخ‏ّ‏د رویش خال سیاهی بود.


‏به روایت حضرت امام رضا(ع) نقش نگی‏ن‏ آن حضرت:اله ولیی وعصمتی هن ‏خلقه. وبه روایت دیگر:‏«‏الله خالق کل شی‏ء.‏»‏به روایت معتبر:‏«‏أ‏نت ثقتی فاعصمنی من الناس.‏»‏ ‏به روایت دیگر:‏«‏أ‏نت ثقتی فقنی شرخلقک.‏»‏به روایت دیگر:‏«‏ماشاءالله لاقوّۀالّابالله استغفرالله.‏»‏به روایت دیگر:‏«‏الله عونی وعصمتی من النّاس‏»‏،به روایت دیگر‏«‏ ربّی عصمنی من خلقه.‏»‏وولادت آن حضرت موافق مشهوردرسال هشتادوسوّم هجرت،‏ ‏و‏ ‏بعضی سال هشتادوشش نیزگفته اند،واشهر آن است که:هفدهم ماه ربیع الاول بود،غرّه ماه رجب نیز گفته اند،وروز ولادت را بعضی جمعه وبعضی دوشنبه گفته اند و پدرآن حضرت امام محمدباقر(ع) ومادرآن حضرت امّ فروه دختر قاسم پسر محمد بن ابی بکر،


‏3


‏ ‏و‏ ‏اگر در پدران ومدران انبیاء واوصیاء کافر ومنافقی باشد،ضررندارد،می باید که ایشان در پشت کافرورحم کافر نبوده باشند.وگویند ک نام او فاطمه بود.


‏کلینی به سند معتبرازآن حضرت روایت کرده است که اسم ب محمد از مع‏تبران و‏ ‏مخصوصان حضرت امام زی‏ن‏ العابدن (ع) بود و فرمود که:مادرم از آنها بودکه ایمان آوردند وپرهیزگارو نیکوکاربودند،وخدا دوست می دارد نیکوکاران را وبه اسانید معتبره منقول است که حضرت صادق (ع) فرمودکه:در باب امام سخن می گوئید که عقلهای شما به او نمی رسد،دروقتی که د‏ر‏ شکم مادراست سخ‏ن‏ مردم را می شنود،وختنه کرده متولد می شود چون از رحم به زیر م‏ی آ‏ید ودست بر زمین می گذاردوصدا به شهادتین بلند می کند،ملکی در میا‏ن‏ دو دیده او می نویسد این آیه را(وتم‏ّ‏ت کلمته رب‏ّ‏ک صدقاً‏ ‏وعدادًلا مبدل لکلماته وهوالس‏ّ‏میع العلیم )‏چون به مرتبه ی امامت فایز ‏


‏می گردد حق تعالی برای او در هرشهری ملکی موّکل می گرداند که احوال آن شهری رابر او عرض نماید.


‏فصل دوم


‏دربیا‏ن‏ بعضی از ستمها که از جابران به آن امام متقیّان واقع شد‏.


‏در روایت معتبره مذکور است که ابوالفضل العبّاس سفّاح که اول خلفای شقاوت اساس بنی عبّاس بود آن حضرت را‏ ‏از مدینه به عراق طلبید،‏ ‏و‏ ‏بعدازمشاهده ی معجزات بسیار و علوم بی شمار ومکارم اخلاق و اطوار آ‏ن‏ امام عا‏ل‏ی مقدار نتوانست اذی‏ّ‏تی به آن جناب رساند و مرخ‏ّ‏ص ساخت آن حضرت را،و به مدینه مراجعت ‏ن‏مود.


‏چون منصوردوان‏ق‏ی برادر او خلا‏ف‏ت را غصب کرد‏وبر کثرت شیعیان و اتباع آن حضرت مطلع شد،بار دیگر حضرت رابه‏ ‏عراق طلبید وپنج مرتبه یا یازده اراده قتل آن امام مظلوم نمود ودر هر مرتبه معجزه ی عظیمی مشاهده نمود،وازآن عطیت برگشت.‏ ‏چناچه ابن بابویه وابن شهرآشوب ودیگرا روایت کرده اند که روزی ابوجعفردوانقی حضرت امام جعفر صادق (ع) راطلبید که آن حضرت را به قتل آورد که شمشیری حاظر کردند ونطعی انداختند وربیع حاجت خودرا گف


‏4


‏ت که:چون او حاضر شود ومشغول سخن‏ شوم ودست بردست زنم ،اورا به قتل آور.ربیع گفت:چون حضرت راآوردند ونظر منصوربراوافتاد گفت:مرحبا خوش آمدی ‏ای ابوعبدالله ما شما رابرای آن طلبیدیم که قرض شما رااداکنیم وحوائج شما رابرآوریم،وعذرخواهی بسیارکرد،وآن حضرت راروانه کردومراطلیبد وگفت:باید که بعدازسه روز آنحضرت راروانه مدینه کنی.چون ربیع بیرون آمد وبه خدمت حضرت رسید گفت:یابن رسول الله آن شمشیر‏ ‏ونطع را که دیدی برای تو حاضر کرده ‏بود،چه دعا خواندی که ازشر‏ ‏او محفوظ ماندی؟ فرمودکه:ای‏ن‏ دعا را خواندم ،ودعا را تعلیم او نمود.


‏به روایت دیگر:ربیع برگشت وبه م‏ن‏صور گفت: چه چیز خشم عظیم تو رابه خشنود‏ی‏ مبدل گردانید؟‏من‏صور گفت:ای ربیع چون او داخل خانه من شد،اژدهای عظیمی دیدم که نزدیک من آمد ودندان برمن می خا‏یید وبه‏ ز‏با‏ن‏ فصیح گفت که:اگر اندک آسیبی به امام زمان می رسانی ،گوش‏ت‏های توراازاستخوانهای توجدا می کنم،ومن از بیم آن‏ ‏چنی‏ن‏ کردم.


‏سیدابن طاووس روایت کرده است‏ ‏که چون منصورنامشکور درسالی که به حج آمد ب‏ه‏ ربذه رسید،روزی برحضرت صادق(ع) در خشم شد وابراهیم جبله راگفت:که چون بیرون رفتم آن حضرت رادرمسجد ابوذر یافتم،وشرم مرامانع شدکه چنانچه اوگ‏ف‏ته بود حضرت راببرم،به آستین او چسبیدم وگفتم:بیا که خلیفه تورامی طلبد،حضرت فرمود‏ ‏که:‏ ‏«‏انّالله‏ ‏وانّاعلیه راجعون‏»‏،مرابگذار تا دورکعت نماز بخوانم،پس دورکعت نماز خواندوبعداز ‏ن‏ماز دعایی خواند وگریه بسیار کرد،وبعدازآن متوج‏ّ‏ه من شدوفرمود‏که:به هرروش که توراامرکرده است مراببر،گفتم:به خدا سوگنداگر کشته شوم تورابه آن طریق نخواهم برد،ودست آنحضرت راگرفتم وبردم،وجزم داشتم که حکم به قتل اوخواهد کردوچون نزدیک پرده مجلس آن لعین رسید دعایی دیگرخواندوداخل شد چون نظرآن لعین برآن سیّد امین افتاد،شروع به عتاب کردوگفت:به خدا سوگند تورا به قتل می رسانم.حضرت فرمود:دست ازمن بردار که از زمان مصاحبت من باتوچندانی مانده است وروزمفارقت واقع خواهدشد.آن ملعون چون این سخن شنید حضرت رامرخ
پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,160 تومان
(شامل 20% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 2,700 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
6D656495124816_1665541_3437.zip15.3k