دانشجویان,,پایان نامه,تحقیقات, بیوگرافی,زندگینامه

مرکز فایل هایی برای بالا بردن سطح دانش,مقاله نویسی,تحقیقات,مقاله های دانشگاهی,

تحقیق در مورد قيد در نگارش 10 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات


دسته بندی : وورد


نوع فایل :  .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )


تعداد صفحه : 11 صفحه
 قسمتی از متن .doc : 


 


‏2


‏بنام آنكه جان را فكرت آموخت


‏مبهمات و ادوات استفها مي : ‏در بعضي ضمائر استفهامي علامت جمع وجود دارد مانند : كدامها ؟ ـ (چه؟ـ كو؟) براي غير معدود است . (چند) براي اشياء معدود كه داراي افراد باشند بكار مي رود . كلمات (چه؟ ـ چند؟) صورت جمع هم دارند به صورت : (چه ها؟ ـ چندان ـ چند ها ) .


‏قيدها: ‏قيد مقدار ـ مؤلف ساختمان واژة زبان فارسي امروز مينويسد :« از نظرملاك قاموسي، واژة بسيطي كه تنها قيد مقدار باشد در زبان فارسي نداريم ، لذا بايد با ملاكهاي قاموسي ، انواع قيد مقدار را بررسي كنيم . واژة«هيچ» مي تواند قيد مقدار منفي باشد كه در اين صورت در زير ساخت آن « مقدار هيچ بود» وجود دارد . از اين جهت است كه آن را قيد مقدار ناميده اند …‏ » از نظر ملاك معنائي مؤلف مزبور مي نويسد : «قيد مقدار ، اندازة انجام فعل را مي رساند ودر جواب (چه اندازه؟ ـ چقدر؟ ـ چه مقدار ) و تركيبات ديگري كه اين معنا را برساند ميآيد. ولي چون اين ملاك كافي نيست،مي بايد از ملاك نحوي هم استفاده نمود » .


‏از نظر ملاك نحوي : «قيد مقدار مي تواند صفت يا فعل يا قيد ديگري را مقيد سازد . چون تنها بشكل واژه نمي توان مقولة آنرا تعيين كرد بلكه بايد محلي راهم كه در ساختمان جمله اشغال مي كند در نظر گرفت . بالطبع ملاك نحوي تعيين هويت قيد مقدار مؤثرتر از ملاك معنائي آن است …‏» .


‏دستة ديگري از قيد هاي مقدار از «اسم مقدار + ياء نكره» درست شده است . مانند : «ذره اي احسان ندارد ـ انگشتانه اي آب نداد ـ خردلي ارزش قائل نشد» يا اينكه از «صفت مشترك با قيد + ياء نكره » درست شده باشد . مانند : «كمي مراقب باش ـ اندكي درس بخوان » يا اينكه از« قيدهاي مقدار اشاره اي » يعني با كلماتي از قبيل « اين ـ آن ـ چنين ـ چنان ـ همين ـ همان + اسم اندازه (اندازه ـ حد ـ مقدار ـ قدر)» درست شده باشد مانند : «اين اندازه تنبلي مي كند كه …‏ ـ آن حد آزار مي رساند كه …‏» يا اينكه از« صفت مبهم چند + ضمير اشاره اي درست شده باشد » مانند : « چندان بخور كه بدن احتياج دارد » يعني آنچنان مقدار بخور كه …‏


‏قيد تدريج : ‏دسته اي از قيد مقدار را قيد تدريج نام نهاده اند . قيد تدريج از دو قيد مقدار مكرر درست شده است . مانند: «اندك اندك بخورـكم كم بنوش ـ گام گام جلو برو ـ تكه تكه تميز كن » . يا اينكه از « حرف اضافة (به) + تدريج » درست شده است . مانند: « بتدريج اين كاررا تمام كن» .


‏پسوند : ‏در زبان فارسي پسوند اشتقاقي (ـُ م) در آخر كلمه هاي شمار مي چسبد و شمارهاي ترتيبي را تشكيل مي دهد . مانند : يكم ـ دوم ـ سوم . اين پسوند دو الو مورف دارد يكي (اُم) وديگري (وُم) . اولي با كلمه هايي مي آيد كه به (كنسن) ختم شده باشند.مانند : چهارم ـ پنجم ـ ششم . اما دومي با كلمه هايي مي آيد كه با (ويل) ختم شده باشند . مانند :


‏دوم ـ سوم .


‏شناسايي كلي دستگاه عدد در زبان فارسي : ‏و اينك براي شناسائي دستگاه عدد از نظر زبانشناسي ، مقالة جامع آقاي دكتر هرمز ميلانيان را دربارة « دستگاه عدد در زبان فارسي» با اندك اختصاري عيناً نقل مي كنيم:


‏«انسان مفهوم (عدد) را به دو گونه بيان ميكند : الف ـ به گونة نوشتاري كه در اين صورت با (رقم نويسي) سرو كار داريم . ب ـ به گونة گفتاري در زبان كه در آن صورت با (عدد گويي) سروكار داريم . دستگاههاي «رقم نويسي» محدود، و امروزه جهاني هستند . مهمترين آنها دستگاه «رقم نويسي عربي» كه در حقيقت از هنديان گرفته شده و دستگاه ديگر كه توانائي و كاربرد بسيار محدود تري دارد ، دستگاه «رقم نويسي رومي» است . مثلا عدد بيست و چهار :


‏2


‏در دستگاه رقم نويسي عربي (هندي) ـ 24يا24 ‏.


‏در دستگاه رقم نويسي رومي ـ XXIV‏ .


…‏ اما به تعداد زبانهاي جهان ، دستگاه عدد گوئي متفاوتي وجود دارد . به عبارت ديگر هر زباني دستگاه عدد گوئي ويژة خود را داراست و گويندگان زبانهاي متفاوت كه امروزه از دستگاه رقم نويسي يكساني استفاده مي كنند هنگام بيان ، آن را به طور خودكار ، به دستگاه عدد گويي زبان خود انتقال مي دهند . براي مقايسة عدد گويي فارسي با نظام رقم نويسي عربي بطور مثال اگر براي نمونه به (رقم مركب 3 2 1) برخورد كنيم در فارسي آن را به صورت «صدو بيست و سه» خواهيم خواند ولي اگر مي خواستيم عيناً اين نظام را در « عدد گويي» فارسي تقليد كنيم به جاي «صد و بيست و سه» بايد مي گفتيم ( سه ـ دو ـ يك يا يك ـ دو ـ سه) ولي در حقيقت اين نيز كافي نيست . زيرا در دستگاه رقم نويسي عربي ، يكي از مهمترين اصول ، ارزش مكاني يا مرتبة هر رقم بسيط درون رقم مركب است . يعني بيان دقيق 123به شيوة نظام رقم نويسي مورد بحث در زبان فارسي بايد به صورت زير درآيد : « سه در مرتبة يكان ، و دو در مرتبة دهگان ، يك در مرتبة صدگان…‏ » .


‏دستگاه رقم نويسي عربي ( هندي) نيز مانند هر دستگاهي ( واز آن ميان زبانهاي بشري) داراي يك محور جانشيني است و يك محور همنشيني . محور جانشيني آن فهرست ارقام بسيطي است كه در هر« مرتبه» بايد يكي از آنها را به جاي ديگران انتخاب كرد . اين محور يا فهرست عبارت است از : 0ـ 1ـ 2 ـ 3 ـ 4 ـ 5 ـ 6 ـ 7 ـ 8 ـ 9 . هريك از ارقام بسيط بالا برحسب مكان يا مرتبة خود در رقم مركب ارزش متفاوتي مي يابد . براي نمونه اگر رقم (1) را در نظر بگيريم در صورتي كه اولين رقم از سمت راست باشد معادل « يك» و اگر دومين رقم باشد معادل « ده» واگر سومين رقم باشد معادل « صد» …‏ الي آخر خواهد بود . جاي خالي رقمها را با « صفر» پر مي كنند . تركيب ارقام بسيط با يكديگر محور همنشيني رقم نويسي عربي را بوجود مي آورد ومفهوم كلي رياضي يك رقم مركب حاصل جمع مفهوم ارقام آن درهر «مرتبه» است :


‏ 123 –‏ 3 + 20 + 100


‏بدينسان اين دستگاه ، دستگاهي است ده عضوي كه با وارد كردن ارزش مكاني (مرتبه) در تركيب ارقام با يكديگر (روي محور همنشيني) و استفاده از عمل جمع به بيان مفاهيم نامحدود عددي نايل مي شود . زبانهاي بشري به سبب ماهيت آوائي خود نمي توانند از ارزش مكاني اعداد بسيط در صورتهاي مركب استفاده كنند . درحالي كه صورت مكتوب ارقام ، جاي كمي را مي گيرد وبا يك نگاه دستگير مي شود .


‏عدم استفاده از ارزش مكاني در زبان به عدم وجود « صفر» در دستگاههاي عدد گوئي منجر مي شود . البته « صفر» به عنوان « اسم عدد» در هر زباني وجود دارد ودر بيان عمليات رياضي از آن استفاده مي شود ولي به عنوان عضو دستگاه عددهاي زباني ـ با جايي در محور جانشيني يا همنشينان ـ عدد اصلي يا ترتيبي وجود ندارد ودر ساختمان اعداد مركب زبان به كار نمي رود . براي نمونه در فارسي مي شود گفت : « دو كتاب خريدم » يا « كتاب دوم را خواندم » ولي نمي شود گفت : « صفر كتاب خريدم» يا « كتاب صفرم را خواندم » . در محور جانشيني اعداد فارسي ودر نتيجه در تركيبات آنها روي محور همنشيني نيز واژة « صفر» بكار نمي رود.


‏3


‏تفاوت ديگر دستگاه رقم نويسي با دستگاه عددگوئي اين است كه در دستگاه نخست بيش از يكبار تجزيه نمي شود و تك تك ارقام مركب تجزيه ناپذير است. مثلاً عدد 3 2 1 را فقط مي توان به (3 و 2 و1) تجزيه كرد در صورتي كه درز بانهاي


‏بشري داراي تجزية دوگانه هستند يعني بار اول واحد هاي معني دار آنها را مي توان بدست آورد ولي صورت آوائي اين واحد ها بار ديگر به واحد هاي آوائي (واجهاي) كوچكتر تقسيم مي شود . و اينكه چگونه مي توان عدم استفاده از ارزش مكاني و نيز تجزيه پذيري صورت اعداد را در زبان جبران كرد ؟


‏با استفاده از محور جانشيني پر عضو تري .


‏نتيجه آنكه باداشتن اعداد بسيط بيشتر، زبانهادرحقيقت ارزش مكاني ارقام رادريك صورت بسيط متفاوت ادغام مي كنند …


‏از اين روست كه فارسي در برابر فهرست ده عضوي ارقام عربي (هندي) داراي محور جانشيني (فهرست) سي و هشت عضوي است . از سوي ديگر برخلاف رقم نويسي مورد بحث كه در ارقام مركب فقط از عمل جمع استفاده مي كند ، در اعداد مركب زبانها، مي توان ازهر چهارعمل اصلي بهره برد، گواينكه بيشتر زبانها ازدو عمل جمع وضرب استفاده مي كنند ولي هيچ مانع نظري وجود ندارد كه زباني از عمل تفريق يا تقسيم نيز در بيان اعداد بهره نبرد .


‏بدينسان زبان با توسل به محور جانشيني بسيار پر بارتري و نيز بهره جويي از عمليات بيشتري در تركيب اعداد و نيز آميزش اين عمليات باهم چنانكه مفهوم هر عدد مركب حاصل اين عمليات شود قادر است مانند رقم نويسي ولي به شيوه و نظامي ديگر كه از زباني به زبان ديگر نيز فرق تواند كرد، از تعدادي اعداد بسيط محدود به بيان نامحدود و مفاهيم رياضي عددي نايل شود .


‏محور جانشيني اعداد سادة زبان فارسي داراي سي و هشت عضو است ولي اين فهرست ، خود به چهار گروه چند عضوي و دو عضو منفرد تقسيم مي شود كه مشخصة هر گروه امكانات تركيبي ويژة اعضاي آن است كه با امكانات اعضاي گروههاي ديگر يا دو عضو منفرد تفاوت دارد .


‏اينك در زير فهرست « محور جانشيني» اعداد بسيط زبان فارسي و نيز گروهها و اعضاي منفرد آن مي آيد :


‏گروه الف


‏گروه ب


‏گروه ج


‏گروه د


‏اعداد منفرد


‏يك


‏ده


‏بيست


‏صد


‏هزار


‏دو


‏يازده


‏سي


‏دويست


‏ميليون


‏سه


‏دوازده


‏چهل


‏سيصد


‏ـ


‏چهار


‏سيزده


‏پنجاه


‏چهارصد


‏ـ


‏پنج


‏چهارده


‏شصت


‏پانصد


‏ـ


‏شش


‏پانزده


‏هفتاد


‏ششصد


‏ـ


‏هفت


‏شانزده


‏هشتاد


‏هفتصد


‏ـ


‏هشت


‏هفده


‏نود


‏هشتصد


‏ـ


‏نه


‏هجده


‏ـ


‏نهصد


‏ـ


‏ـ


‏نوزده


‏ـ


‏ـ


‏ـ
پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,160 تومان
(شامل 20% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 2,700 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
6D656444141716_1658976_2512.zip18k